Kuidas rääkida ajakirjanduslikus loos transinimestest?

Ajakirjanduslik lugu võib teha palju head või palju halba. Austav ja kaasav keelekasutus aitab luua ühiskonnas suuremat mõistmist ning kaitsta transinimesi vägivalla ja tõrjutuse eest. Sobimatu sõnavalik võib tahtmatult edasi anda negatiivseid stereotüüpe, mis transinimeste elusid mõjutavad. 

Transinimesest lugu kirjutades pane tähele sõnavara ja viisi, kuidas sõnu kasutad. Järgnevas tabelis pakume valiku sõnu, mida eelistada, mille kasutamisel olla ettevaatlik või millest loobuda¹. Samuti leiad sealt ebasobivatele sõnadele alternatiive. Kui kohtud tundmatu sõnaga, siis vaata lisainfot sõnastikust.

Allpool olev loend ei ole kõikehõlmav ja lõplik, kuna transkogukond on mitmekesine ja sõnad ning mõisted nende taga muutuva ajas. Juhised on selleks, et sul oleks lihtsam mõistetes orienteeruda.

¹Leidub sõnu, mida üldiselt ei kasutata, kuid transkogukonnas võib olla inimesi, kes neid endast rääkides pruugivad. Tabelis on need juhud konkreetse sõna juures lahti seletatud.

 

Kasuta:

Transsooline inimene, lüh transinimene

Transsooline on omadussõna, nagu ka näiteks näiteks sõnad tumedajuukseline, pikaküüneline või hingeline.

Näide: Mu sõber polnud varem kuulnud transsoolistest inimestest.

Hoidu:

Sõna transsooline kasutamist nimisõnana inimese tähistamiseks. 

Näide: Mu sõber polnud varem kuulnud transsoolistest.

Trans on eesti keeles kasutusel omadussõnalise liitena. Liitsõnades võib kirjutada selle järel oleva sõnaga kokku või sidekriipsuga. 

Näide: Ella ütles, et transinimesed on eksisteerinud aegade algusest peale.

Trans liite kasutamist nimisõnana inimese tähistamiseks. 

Näide: Ella ütles, et transid on eksisteerinud aegade algusest peale.

Transinimene

Näide: Transinimesed saavad tänapäeval olla avatumad oma kogemuste jagamisel kui 20 aastat tagasi.

Transseksuaal ei ole üldmõistena transinimeste tähistamiseks kasutusel. See on vananenud otsetõlge inglise keelest. Sõna ei peeta eesti keeles mõisteliselt täpseks transinimeste kirjeldamisel, kuna võib segamini minna seksuaalse orientatsiooniga, kuigi jutt käib soost. 

Mõni inimene (või grupp inimesi) võib seda kasutada enda identiteedi kirjeldamiseks ja ainult sellisel juhul on kohane seda sõna kasutada – üksnes talle viidates. Samuti võib olla seda sõna vaja kasutada siis, kui on tarvis viidata ajaloolisele allikale.

Näide: Transseksuaalid saavad tänapäeval olla avatumad oma kogemuste jagamisel kui 20 aastat tagasi.

Sooline üleminek on emotsionaalse ja/või füüsilise muutumise protsess, mille jooksul hakatakse elama vastavalt oma sooidentiteedile. Protsess võib, aga ei pea sisaldama psühholoogilisi, sotsiaalseid, kehalisi ja juriidilisi muutusi. 

Juhul, kui räägitakse juriidiliste sooandmete muutmisest dokumentides (nt passis, pangas jne), siis on kohane kasutada terminit soo tunnustamine² ehk sooliste isikuandmete muutus riiklikes registrites.

Näide: Helen soovis soolise ülemineku jooksul jõuda kiiresti just soo tunnustamiseni ja ootas et ta ID-kaardil oleks uus sootähis.

Soo muutmine, soovahetus – enamasti ei taju transinimesed, et nad muudavad või vahetavad oma sugu. Vahetatakse sooandmeid, muudetakse soolist eneseväljendust jne.

Näide: Helen soovis soovahetuse jooksul jõuda kiiresti just soo tunnustamiseni ja ootas et ta ID-kaardil oleks uus sootähis.

Soolist üleminekut toetavad tervishoiuteenused ja transtervishoid on tervishoiuteenused, mida transinimesed võivad soovida või vajada seoses soolise üleminekuga või oma identiteediga.

Näide: Transtervishoid on Mareki jaoks elupäästev.

Soo korrigeerimine oli veel hiljuti kasutusel väljend, mis tähistas peamiselt soolise üleminekuga seotud tervishoiuteenuseid (nt hormoonasendusravi, kirurgilised protseduurid, hääleteraapia jne). 

Näide: Soo korrigeerimine on Mareki jaoks elupäästev.

Soolist üleminekut toetavad kirurgilised protseduurid

Kirgurgilisi protseduure, mida transinimesed võivad vajada ja soovida on palju, seetõttu räägi neist protseduuridest mitmuses. Pea meeles, et kõik transinimesed ei soovi meditsiinilist sekkumist, kuid nende jaoks, kes soovivad, on see eluliselt oluline.

Näide: Teatud soolist üleminekut toetavaid kirurgilisi protseduure tehakse isegi Eestis, kuid kahjuks pole mul selleks piisavalt raha.

Soovahetusoperatsioon ei ole täpne sõna, kuna ei eksisteeri ühte kindlat kirurgilist protseduuri, mis on seotud soolise üleminekuga. Iga inimene teeb enda soovidele ja võimalustele vastavalt otsuse, kas kasutab vastavaid transtervishoiu teenuseid või mitte. Kirurgia on vaid üks nendest vahenditest.

Näide: Soovahetusoperatsiooni tehakse isegi Eestis, kuid kahjuks pole mul selleks piisavalt raha.

Transinimene

Näide: Keegi ei tea palju transinimesi Eestis elab, sest seda pole siiani uuritud.

Transvestiit sõnana ei ole seotud tänapäevase transsoolisuse mõistega ja võib mõjuda halvustavalt. Termin kuulus meditsiinivaldkonda, kus see 20. sajandi alguses tähistas patsiente, kes riietusid sünnisoole mittevastavalt.

Näide: Keegi ei tea palju transvestiite Eestis elab, sest seda pole siiani uuritud.

 

² Sara Arumetsa. (i.a.). Soo tunnustamine (sõnastik). Feministeerium. Kasutatud 23.02.2024, https://feministeerium.ee/dictionary/soo-tunnustamine/

³ Arumetsa, S., Padar, E. (2024). Minu tervis, minu õigused: Taskuteatmik LGBTQI+ inimestele. Poliitikauuringute Mõttekoda Praxis.

⁴ Trans Journalists Association. (2024). Stylebook and Coverage Guide. Kasutatud 18.02.2024, https://styleguide.transjournalists.org/