Eesti Transinimeste Ühing (ETÜ) on vabaühendus, mille eesmärk on kasvatada trans+* kogukonna võimekust ja nähtavust, juhtida tähelepanu probleemidele ja seista transinimeste huvide eest Eesti ühiskonnas. ETÜ on loodud transinimestelt transinimestele!

*trans+ on katustermin, mis koondab enda alla transsooliste ja mittebinaarsete inimeste ning muude soovähemuste esindajaid

ETÜ sai ametlikult loodud 2022. aasta mais, kuid selle juured ulatuvad kaugemale. Ühing kasvas välja “Lilla agenda” taskuhäälingust ning ETÜ kaasasutajate Mel Zelmini ja Paul Joosep Vahtra poolt läbiviidud tugigruppidest.

Mille eest seisame?

Usume, et sõltumata oma soolisest identiteedist on igal inimesel õigus igakülgsele enesemääratlusele ning sellisele elule, mis on vaba vägivallast ning diskrimineerimisest. Mõistame, et trans+ kogukonda kuuluvad inimesed seisavad ühiskonnas silmitsi mitmete süsteemsete tõkete ja pideva rõhumisega. Just seetõttu oleme pühendunud nende barjääride lammutamisele ja transinimeste õiguste edendamisele.

Õigus vabale enesemääratlusele — Igal inimesel peab olema õigus määratleda oma soolist identiteeti ja väljendada ennast vastavalt oma soovile. See hõlmab endas ka õigust pääseda ligi soolise üleminekuga seotud tervishoiuteenustele ning muule abile, mis inimese soolist identiteeti toetab.

Intersektsionaalsus — Sageli mõjutavad transinimeste elu ka mitmed teised rõhumise vormid, mis nende soolisest identiteedist lähtuva diskrimineerimisega ristuvad, näiteks homofoobia, rassism, seksism, suutmissurve, majanduslik rõhumine jt. Seetõttu pöörame oma töös tähelepanu ka neile probleemidele, kus transfoobia teiste rõhumise vormidega ristub.

Kogukonna võimestamine — Läbi oma ürituste pakume turvalisemat keskkonda enese avastamiseks ja väljendamiseks. Lähtume oma töös transinimeste soovidest ja arvamustest, kuid mõistame, et ühing ei võrdu kogukonnaga. Julgustame igakülgselt transinimeste ettevõtmisi ja organiseerumist ning jagame nende saavutusi ja võite!

Haridus ja teavitustöö — Oma igapäevases töös näeme vaeva selle nimel, et parandada avalikkuse informeeritust transteemadel. Töötame selle nimel, et anda edasi teadmisi transinimeste kogemustest ja tõsta teadlikkust transvaenu põhjustatud negatiivsetest tagajärgedest. Jagame teadmisi liitlastele, kuidas transkogukonda tõhusamalt toetada.

Õiguslik ja poliitika-alane huvikaitse — Meie soov on, et Eestis rakendatakse selliseid poliitika meetmeid ning seadusi, mis kaitsevad ja edendavad transinimeste õigusi.

  • Soo tunnustamine (juriidliste sooandmete muutmine) peab põhinema inimese enesemääratlusel, mitte sõltuma arstide otsusest. Seega soovime Ühinguna, et soo tunnustamise juriidiline protsess oleks täielikult eraldatud meditsiinilistest toimingutest.
  • Üleminekut toetavate tervishoiuteenuste osutamine peab põhinema inimese ja eriarsti koostööl (ehk informeeritud nõusolekul), mitte psühhiaatrilisel diagnoosil, hindamisel ja kontrollil.
  • Eesti riigi seadusandluses mittebinaarsete inimeste soolise identiteedi juriidiline tunnustamine läbi X-soomarkeri klassifikatsiooni loomise ja ligipääsu tagamine soolise üleminekuga seotud tervishoiuteenustele.

Transinimeste õiguste eest seisva organisatsioonina pühendume nendele põhimõtetele ja töötame väsimatult selle nimel, et saavutada maailm, kus transinimesed saaksid elada oma elu väärikalt, turvaliselt ja nende inimõigusi austavalt.